Om AubertinLegatet er stiftet i 1919 af overretssagfører H.C. Wandrup, København, i henhold til testamente af 11. november 1908.

Legatets formål er at yde støtte til medlemmer af familien Aubertin, dvs. personer som nedstammer fra legatets navngivere eller har været gift med en af disses descendenter, uden senere at være indtrådt i andet ægteskab, eller lever i ægteskabslignende forhold.

Legatet udlejer lejligheder i den legatet tilhørende ejendom, beliggende Nørrebrogade 177/Sorgenfrigade 1 på Nørrebro i København.

Læs mere om retningslinjerne for ansøgning til her.

Legatet ledes af en bestyrelse på 3 medlemmer. De to bestyrelsesmedlemmer skal så vidt muligt vælges blandt de stemmeberettigede af familien Aubertins medlemmer. Det tredje medlem vælges udenfor, og således at dette medlem, der skal fungere som formand i bestyrelsen, skal være jurist og sædvanligvis administrator for legatet. Bestyrelsen vælges for en 8-årig periode, dog således, at det ene af de bestyrelsesmedlemmer der tilhører familien vælges for 4 år.

Legatet er omfattet af lov nr. 286 af 6. juni 1984 om erhvervsdrivende fonde.

Aubertins familielegat blev indstiftet ved en testation fra enkefru Anna Jacobine Aubertin den 11. april 1918.

Legatet råder i dag over en formue, som er placeret i legatets ejendom beliggende på Nørrebrogade 177/Sorgenfrigade 1, 2200 København N.

Legatet modtager ikke offentlige tilskud.

Legatet er taknemmeligt for alle bidrag i form af arv og gave, hvorved du kan være med til at videreføre arven fra Tømrerhandler W. F. Aubertin og hustru Anna Jacobine Aubertin.

Hvis du vil betænke legatet ved arv eller gave beder vi dig rette henvendelse til legatets administrator.
Aubertins Familielegat