Retningslinjer til legatansøgning


Fortrinsret til støtte har de familiemedlemmer, der har mest behov for støtte, alle forhold taget i betragtning. Unge familiemedlemmer under uddannelse og ældre pensionerede familiemedlemmer tages ligeledes fortrinsvist i betragtning, når disses forhold tilsiger dette.
Såfremt ingen af familien Aubertin ifølge bestyrelsens opfattelse måtte have behov for støtte fra legatet, kan dette uddeles til udenforstående. Støtte fra legatet kan finde sted såvel efter forudgående ansøgning som uden ansøgning. Legatets bestyrelse tager alle ansøgninger i betragtning. Bestyrelsen vurderer ansøgningerne individuelt på bestyrelsesmøderne. Det er en konkret vurdering der beror på selve ansøgningen og de tilhørende bilag. Bestyrelsen lægger især vægt på

Hvis ansøger ønsker støtte til uddannelse, lægger bestyrelsen i øvrigt vægt på

  • Formålet med uddannelsen
  • Uddannelsens længde
  • Uddannelsens fremdrift
  • Karakterer
  • Omfang af erhvervsarbejde
  • Erhvervsarbejde ved siden af studiet

Ansøgningen bedes sendes til administrator. Bestyrelsen afholder en gang årligt et uddelingsmøde, som afholdes ultimo juni/primo juli, og ser gerne, at ansøgningerne bliver sendt til administrator senest primo juni. Bestyrelsen opfordrer alle familiemedlemmer til at fremsende en ansøgning om legatstøtte ved ønsket om tildeling af økonomisk støtte.

Du/I gøres opmærksom på, at modtagne ansøgninger med dertilhørende bilag og de i ansøgningen og bilag indeholdende oplysninger opbevares af administrator til brug for bestyrelsens stillingtagen til ansøgningen. Det skal endvidere oplyses, at oplysningerne som det mindste vil blive gemt indtil bestyrelsen har haft lejlighed til at tage stilling til ansøgningen og herefter i 5 år plus indeværende år fra udbetalingstidspunktet i overensstemmelse med bogføringsloven, såfremt ansøgningen efterkommes. Såfremt ansøgningen afvises vil ansøgning, bilag og oplysninger i forbindelse hermed blive slettet.
Administrator frabeder sig at modtage cpr.nr. og bankoplysninger i forbindelse med ansøgningen.

Oplysningerne opbevares og behandles i overensstemmelse med persondataforordningen.

Ved at sende ansøgning mv. til administrator vil du/I samtidig samtykke til, at administrator opbevarer ansøgningen og dertil modtagne oplysninger i overensstemmelse med ovenstående, og at administrator deler dette med bestyrelsen til brug for bestyrelsens stillingtagen til ansøgningen.

Aubertins Familielegat